Logo
Lid Worden

Sinds het gruwelijke schietincident in Alphen aan de Rijn in 2011 stelt de Overheid strenge regels aan vuurwapenbezit maar ook aan het lidmaatschap van een schietvereniging. Om een gecertificeerde schietbaan te worden hebben we onder andere voor nieuwe leden een protocol op moeten stellen.

Omdat het zo formeel is, hier een gedeelte van de teksten uit het protocol:

 • Te allen tijde beslist het bestuur van KSV Baerlebosch over het wel of niet toelaten van leden;
 • Personen die het lidmaatschap bij KSV Baerlebosch aanvragen, moeten nadere informatie verstrekken omtrent hun motieven voor het lidmaatschap, eventuele strafbare antecedenten, het verkeren in criminele kringen, medische omstandigheden die van belang kunnen zijn en die wellicht de beoefening van de schietsport kunnen belemmeren;
 • Personen die het lidmaatschap bij KSV Baerlebosch aanvragen, dienen de volgende bescheiden te overleggen:
  • een ingevuld formulier ‘Aanmelding Aspirant-lid’ met algemene gegevens, en de beantwoording van de vragen zoals die onder het vorige punt zijn benoemd. Het formulier (naar KNSA-model) dient te worden ondertekend door de aanvrager;
  • ter inzage een origineel legitimatiebewijs; het bestuur van KSV Baerlebosch registreert het soort en nummer van het legitimatiebewijs in de administratie;
  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met betrekking tot het lidmaatschap van een schietverenging, niet ouder dan 6 maanden (de vereniging ondersteunt bij de aanvraag);
 • Nadat een verzoek om lidmaatschap door de betrokkene is ingediend, wordt door het bestuur van KSV Baerlebosch de procedure tot verkrijging van het lidmaatschap gestart. Vanaf dat moment is de betrokkene nog geen aspirant en nog geen gewoon lid van KSV Baerlebosch. Deze procedure bestaat uit een proefperiode van minimaal één (1) maand waarin de betrokkene minimaal vier (4) maal KSV Baerlebosch moet hebben bezocht en onder begeleiding schietsportoefeningen heeft verricht;
 • Indien na de proefperiode er geen reden is de desbetreffende persoon niet als lid van KSV Baerlebosch toe te laten, wordt de betrokkene aspirant van de vereniging. De aspirant-periode moet een termijn behelzen van minimaal zes (6) maanden. Tijdens de aspirant-lidmaatschapsperiode dient de betrokkene een introductiecursus te volgen naar het model van de KNSA. Deze introductiecursus bestaat uit minimaal acht (8) lessen waarin in ieder geval aan de orde moet komen ‘veiligheid op de schietbaan’ en de omgang met vuurwapens’, de basistechniek van één of meerdere disciplines’ en de introductiecursus dient te worden afgesloten met een Vaardigheidsproef;
 • Wanneer een aspirant heeft voldaan aan de voorwaarden die aan het aspirantschap zijn verbonden, wordt hij automatisch lid. Indien het bestuur de aspirantperiode niet om wenst te zetten in een lidmaatschap dan wordt dit schriftelijk (e-mail) medegedeeld binnen 6 weken na afronding van de aspirantperiode. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk;

Het is best zware kost en de Overheid maakt het je niet gemakkelijk. Maar heb je nog steeds interesse? We hopen van wel! Stuur dan een email naar info@baerlebosch.nl

Aanmeldingsformulieren
Om lid te worden moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • een ingevuld formulier ‘Aanmelding Aspirant-lid’. Het formulier dient te worden ondertekend door de aanvrager
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met betrekking tot het lidmaatschap van een schietverenging, niet ouder dan 6 maanden
 • ter inzage een origineel legitimatiebewijs; het bestuur van KSV Baerlebosch registreert het soort en nummer van het legitimatiebewijs in de administratie

U kunt zich melden op de schietbaan tijdens openingstijden. U zult dan door een van onze bestuursleden geholpen worden met de procedure om lid te worden.